Algemene voorwaarden

 

1. Bestellingen webwinkel:
Deze betaling en leveringsvoorwaarden van LaDans zijn van toepassing op alle leveringen door LaDans en de uitvoering daarvan. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan met deze bestelling en leveringsvoorwaarden
akkoord te gaan.

2. Prijzen:
De door LaDans bij een artikel genoemde prijs is in Euro’s, inclusief BTW en exclusief administratie & verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3. Tot stand gekomen overeenkomsten en berichtgeving over levertijden:
De koopovereenkomst komt tot stand door verzending van de orderbevestiging van LaDans aan de klant n.a.v. een door de klant geplaatste bestelling. U ontvangt van ons in de regel binnen 1 werkdag een orderbevestiging met daarin vermeld de kosten van uw bestelling en de levertijd. De levertijden zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Overschrijding van de levertijd geeft u dan ook geen enkel recht op een schadevergoeding en of de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4. Aflevering en bezorgkosten:
Wij leveren doorgaans binnen twee werkdagen via PostNL. Voor bestellingen onder de €50,- rekenen wij €4,95 administratie & verzendkosten. Boven de €50,- bezorgen wij gratis.

5. Betalingen webwinkel:
U betaald per bestelling eenmaal administratie & verzendkosten van €4,95. Bij een orderbedrag boven de € 50,- zijn de verzendkosten gratis. Onze bestellingen worden doorgaans binnen twee werkdagen geleverd door PostNL. Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschied door middel van iDEAL, voor deze online betalingen worden géén extra kosten berekend.

6. Herroepingsrecht:

Bij de aankoop van artikelen via onze webshop heeft u heeft de klant de mogelijkheid om zonder opgave van redenen het artikel binnen 14 dagen na ontvangst aan ons retour te melden (bedenktermijn). Dit doet u door de retourzending per mail aan LaDans door te geven met daarbij uw klantgegevens. Daarna heeft u nogmaals 14 dagen om het artikel retour te sturen. Om te kunnen bewijzen dat u tijdig van uw recht gebruik maakt dient u ervoor zorg te dragen dat u in het bezit bent van een bewijs van verzending. De artikelen worden geretourneerd in originele verpakking en zijn voorzien van originele merk-en prijskaartjes.

De kosten van retourzending zijn voor uw eigen rekening. Ladans zal binnen 5 werkdagen, nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het volledig betaalde bedrag (dus inclusief eventuele verzendkosten ) rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten.

7. Eigendom en aansprakelijkheid:

U bent eigenaar van het product op het moment dat u al wat u op grond van enige overeenkomst aan LaDans verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van aflevering aan u over.

8. Geschillen:
Op alle overeenkomsten met LaDans en alle geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen LaDans en de klant/wederpartij mochten ontstaan.

9. Overmacht:
Indien LaDans door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding. Onder overmacht van LaDans wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verlichtingen tegenover de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte brengen.

10. Privacy van u als klant:
Bij LaDans zijn uw gegevens in vertrouwen en zullen niet aan derden worden verstrekt.

11. Inschrijving Kamer van Koophandel:
LaDans is onderdeel van Dansschoenen ‘S’AAK Achter Het Station gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. Deze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 17146617. Website www.saakahs.nl.

12. Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.